شرکت در امتحانات ترم اول کلیک کنید

دبیرستان دخترانه هاجر

برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.

انتخاب زمان / کلاسیازدهم تجربییازدهم انسانیدوازدهم ریاضیدوازدهم تجربیدوازدهم انسانی
۸:۰۰-۹:۰۰زمینجامعهحسابانفیزیکعربی
۹:۱۵-۱۰:۱۵حل تمرینمحیطفیزیکعربیجامعه
۱۰:۳۰-۱۱:۳۰فیزیکعربیهندسههویتسلامت
۱۱:۴۵-۱۲:۴۵عربیروانریاضیاتسلامتعلوم و فنون

برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.

طبق برنامه کلاسی زیر از طریق منوی “کلاس خود را انتخاب نمایید” یا قسمت “جستجو” در بالای صفحه کلاس خود را ثبت نموده و وارد شوید.

انتخاب زمان / کلاسیازدهم تجربییازدهم انسانیدوازدهم ریاضیدوازدهم تجربیدوازدهم انسانی
۸:۰۰-۹:۰۰محیطدینیشیمیریاضیفارسی
۹:۱۵-۱۰:۱۵شیمیجغرافیفارسیدینیریاضی
۱۰:۳۰-۱۱:۳۰ریاضیفارسیدینیشیمیجغرافی
۱۱:۴۵-۱۲:۴۵دینیریاضیسلامتفارسی

برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.

انتخاب زمان / کلاسیازدهم تجربییازدهم انسانیدوازدهم ریاضیدوازدهم تجربیدوازدهم انسانی
۸:۰۰-۹:۰۰فارسیفلسفهعربیزبانریاضی
۹:۱۵-۱۰:۱۵ریاضیعلوم و فنونزبانورزشفلسفه
۱۰:۳۰-۱۱:۳۰زبانورزشهویتریاضینگارش
۱۱:۴۵-۱۲:۴۵ورزشجامعهمدیریتجامعه

برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.

انتخاب زمان / کلاسیازدهم تجربییازدهم انسانیدوازهم ریاضیدوازدهم تجربیدوازدهم انسانی
۸:۰۰-۹:۰۰زیستتاریخشیمیدینی
۹:۱۵-۱۰:۱۵شیمیدینیزبانزیستتاریخ
۱۰:۳۰-۱۱:۳۰تاریخزبانفیزیکشیمیورزش
۱۱:۴۵-۱۲:۴۵فیزیکتاریخفیزیکزبان

برای ورود به هر کدام از کلاس ها روی درس مورد نظر کلیک کنید.

انتخاب زمان / کلاسیازدهم تجربییازدهم انسانیدوازدهم ریاضیدوازدهم تجربیدوازدهم انسانی
۸:۰۰-۹:۰۰زیستریاضیحساباننگارشمدیریت
۹:۱۵-۱۰:۱۵ریاضیفناورینگارشزیستزبان
۱۰:۳۰-۱۱:۳۰نگارش / زبانزبان / نگارشریاضیاتریاضیدینی
۱۱:۴۵-۱۲:۴۵فناوریهندسهزبانمطالعات